Đào tạo Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm

Đào tạo Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm

Khóa đào tạo tư vấn dịch vụ thiết kế ấn phẩm

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 13 phút
Thành viên 67
Onboarding Sales
  • [Sales Training] Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm - Tổng quan
  • [Sales Training] DV Thiết kế ấn phẩm - Profile, Catalogue, Brochure
  • [Sales Training] DV Thiết kế ẩn phẩm - Sale Kit
  • [Sales Training] DV Thiết kế ấn phẩm - Bao bì
  • [Sales Training] DV Thiết kế ấn phẩm - Lịch Tết
  • [Sales Training] DV Thiết kế ân phẩm - Báo cáo thường niên
  • Câu hỏi ôn tập
   10 xp