Đào tạo Dịch vụ Thiết kế Website

Đào tạo Dịch vụ Thiết kế Website

Đào tạo tư vấn dịch vụ Thiết kế Website của Sao Kim

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 20 phút
Thành viên 69
Onboarding Sales
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Tổng quan
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Phân loại các loại Website
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Cấu tạo một Website
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Lợi ích, Quy trình
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Tiêu chuẩn, Xu hướng
  • [Sales Training] DV Thiết kế Website - Điểm mạnh của Sao Kim và kỹ năng cần có để triển khai
  • Câu hỏi ôn tập
   10 xp