Kỹ năng xử lý từ chối

Kỹ năng xử lý từ chối

Đào tạo kỹ năng xử lý từ chối trong giai đoạn tư vấn dịch vụ

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 22 phút
Thành viên 27
Onboarding Sales
    • [Sales Training] Kỹ năng xử lý từ chối - Giá cả
    • [Sales Training] Kỹ năng xử lý từ chối - Đối thủ cạnh tranh
    • [Sales Training] Kỹ năng xử lý từ chối - Thẩm quyền, Nhu cầu, Thời gian
    • [Sales Training] Kỹ năng xử lý từ chối - Lòng tin, không có lý do cụ thể