Hướng dẫn sử dụng Odoo nghiệp vụ Sales

Hướng dẫn sử dụng Odoo nghiệp vụ Sales

Hướng dẫn sử dụng hiệu quả SaoKimCRM

Người phụ trách Nguyen Thanh Tuan
Cập nhật gần nhất 07/03/2022
Thời gian hoàn thành 36 phút
Thành viên 64