Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 12/01/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 8 phút
Thành viên 35
Nâng cao Onboarding Sales
 • Chương 01: Giới thiệu khóa học
  • [Advanced Branding] Bài 01: Giới thiệu khóa học Xây dựng thương hiệu nâng cao
 • Chương 02: Tổng quan về quy trình xây dựng thương hiệu (Brand overview)
  • [Advanced Branding] Bài 02: Thương hiệu là gì?
  • [Advanced Branding] Bài 03: Vai trò của thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 04: Các loại thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 2: Tổng quan về quy trình xây dựng thương hiệu
   10 xp
 • Chương 03: Quy trình xây dựng thương hiệu mạnh (How to build strong brand?)
  • [Advanced Branding] Bài 05: Thế nào là xây dựng thương hiệu?
  • [Advanced Branding] Bài 06: Xây dựng thương hiệu gắn với kinh doanh như thế nào?
  • [Advanced Branding] Bài 07: Quy trình xây dựng thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 08: Công việc cần thực hiện để xây dựng thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 3: Quy trình xây dựng thương hiệu
   10 xp
 • Chương 04: Nghiên cứu thương hiệu (Brand Research)
  • [Advanced Branding] Bài 09: Tìm hiểu về nghiên cứu thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 10: Mô hình 4C trong nghiên cứu thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 11: Các hình thức nghiên cứu thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 12: Phương pháp nghiên cứu thương hiệu Nhanh - Rẻ - Hiệu quả
  • [Advanced Branding] Bài 13: Tổng hợp & Phân tích kết quả nghiên cứu thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 4: Nghiên cứu thương hiệu
   10 xp
 • Chương 05: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Brand Strategy Development)
  • [Advanced Branding] Bài 14: Điểm khác biệt thương hiệu (POD)
  • [Advanced Branding] Bài 15: Định vị thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 16: Hình mẫu thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 17: Tính cách thương hiệu (Brand Personality)
  • [Advanced Branding] Bài 18: Tông giọng thương hiệu (Brand Voice)
  • [Advanced Branding] Bài 19: Nền tảng thương hiệu (Brand Platform)
  • [Advanced Branding] Bài 20: Cách viết bản tóm tắt sáng tạo (Creative Brief)
  • Câu hỏi ôn tập phần 5: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Brand Strategy Development)
   10 xp
 • Chương 06: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (Brand identity creative)
  • [Advanced Branding] Bài 21: Thế nào là bộ nhận diện thương hiệu? (Brand Identity)
  • [Advanced Branding] Bài 22: Bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity) bao gồm những gì?
  • [Advanced Branding] Bài 23: Tiêu chí của bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity)
  • [Advanced Branding] Bài 24: Đặt tên thương hiệu (Brand Namming)
  • [Advanced Branding] Bài 25: Thiết kế logo thương hiệu (Brand Logo Design)
  • [Advanced Branding] Bài 26: Thiết kế website thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 27: Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 28: Tính phong thủy trong thiết kế thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 29: Kết nối chiến lược với nhận diện thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 6. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
   10 xp
 • Chương 07: Mô hình kiến trúc thương hiệu (Brand portfolio)
  • [Advanced Branding] Bài 30: Danh mục thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 31: Các loại thương hiệu trong danh mục thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 32: Kiến trúc thương hiệu (Brand Architecture)
  • Câu hỏi ôn tập phần 7. Mô hình kiến trúc thương hiệu
   10 xp
 • Chương 08: Quản lý mở rộng thương hiệu (Manage Brand Stretching)
  • [Advanced Branding] Bài 33: Các mô hình kiến trúc thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 34: Tổng kết cách áp dụng kiến trúc thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 35: Quản lý mở rộng thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 36: Mở rộng thương hiệu và Mở rộng sản phẩm
  • Câu hỏi ôn tập phần 8. Quản lý mở rộng thương hiệu
   10 xp
 • Chương 09: Quản lý liên minh thương hiệu (Manage Brand alliances)
  • [Advanced Branding] Bài 37: Quản lý liên minh thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 9. Quản lý liên minh thương hiệu
   10 xp
 • Chương 10: Truyền thông thương hiệu (Brand communication)
  • [Advanced Branding] Bài 38: Truyền thông thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 39: Truyền thông nội bộ
  • [Advanced Branding] Bài 40: Phương pháp truyền thông nội bộ
  • [Advanced Branding] Bài 41: Truyền thông đối ngoại
  • [Advanced Branding] Bài 42: Kênh truyền thông đối ngoại
  • [Advanced Branding] Bài 43: Lựa chọn kênh truyền thông
  • Câu hỏi ôn tập phần 10. Truyền thông thương hiệu
   10 xp
 • Chương 11: Đo lường thương hiệu (Brand Evalute)
  • [Advanced Branding] Bài 44: Đo lường thương hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 45: Phương pháp Keller's Brand Score Card
  • [Advanced Branding] Bài 46: Phương pháp Brand Heath Check
  • [Advanced Branding] Bài 47: Social Listening
  • [Advanced Branding] Bài 48: Market Reserach
  • Câu hỏi ôn tập phần 11. Đo lường thương hiệu
   10 xp
 • Chương 12: Định giá thương hiệu (Brand Evaluation)
  • [Advanced Branding] Bài 49: Định giá thương hiệu là gì?
  • [Advanced Branding] Bài 50: Vì sao cần định giá thương hiệu?
  • [Advanced Branding] Bài 51: Các phương pháp định giá thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 12. Định giá thương hiệu
   10 xp
 • Chương 13: Bảo hộ thương hiệu (Brand Protection)
  • [Advanced Branding] Bài 52: Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 53: Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  • [Advanced Branding] Bài 54: Kinh nghiệm và Khả năng đăng ký nhãn hiệu
  • [Advanced Branding] Bài 55: Xây dựng tài sản thương hiệu
  • Câu hỏi ôn tập phần 13. Bảo hộ thương hiệu
   10 xp