• Cuộc hẹn
  • Thời gian
  • Xác nhận

Lên lịch một buổi hẹn

Buổi hẹn tư vấn miễn phí với chuyên gia của Sao Kim, bạn sẽ nhận được:

1. Đánh giá hiện trạng thương hiệu, phân tích làm rõ vấn đề.

2. Đề xuất các giải pháp sơ bộ về xây dựng thương hiệu & truyền thông.

3. Giải đáp các vấn đề về chiến lược thương hiệu, thiết kế thương hiệu, đặt tên, truyền thông thương hiệu, inbound marketing ...


Trong 60 phút tư vấn, bạn có thể thay đổi hoàn toàn hiểu biết về thương hiệu và dễ dàng quyết định những bước tiếp theo để xây dựng và phát triển thương hiệu đột phá.